Présentation

NL                 EN                                                                                  Follow us on logo-facebook

« Mémoires du Congo » est une association qui a pour but de collecter, préserver et exploiter des documents et témoignages relatifs à la présence belge au Congo et au Ruanda-Urundi, par l’interview de témoins de l’époque coloniale.

Elle désire également promouvoir l’étude et l’analyse de la politique coloniale belge, publier et diffuser toute documentation à ce sujet en collaboration avec le musée africain de Tervuren.

Elle organise la projection des témoignages recueillis et publie une revue trimestrielle.

Elle a déjà publié plusieurs documentaires audiovisuels relatifs à la période coloniale notamment l’administration territoriale, l’agronomie, l’enseignement, l’art pictural et bien d’autres.

A ce jour, plus de 300 témoignages de Belges, Congolais et autres nationalités ont été recueillis.

VOORSTELLING

« Mémoires du Congo » is een vereniging die zich als doel stelt documenten en getuigenissen met betrekking tot de Belgische aanwezigheid in Congo en Ruanda-Urundi te verzamelen, te bewaren en te gebruiken en dit door interviews af te nemen bij getuigen van het koloniale tijdperk.

Ze wenst eveneens het bestuderen en onderzoeken van de Belgische koloniale politiek te bevorderen, alsook het publiceren en verspreiden van alle documentatie over dit onderwerp in samenwerking met het KMMA in Tervuren ( Koninklijk Museum voor Midden-Afrika ).

Ze regelt ook de vertoning van de verzamelde getuigenissen en geeft een driemaandelijks tijdschrift uit. Ze heeft reeds meerdere audiovisuele documentaires uitgegeven in verband met de koloniale periode, namelijk over het territoriaal beleid, de landbouw, het onderwijs, de schilderkunst en nog veel meer.

Tot op heden werden meer dan 300 getuigenissen opgenomen van Belgen, Congolezen en burgers van andere nationaliteiten.

PRESENTATION

« Mémoires du Congo » is an association which intends to collect, preserve and use documents and testimonies related to the Belgian presence in Congo and in Ruanda-Urundi, by working out interviews of witnesses of the colonial time.

It also wishes to promote the study and the analysis of the Belgian colonial politics, to publish and spread any documentation on this matter in collaboration with the MRCA (Royal Museum of Central Africa) in Tervuren, Belgium.

It organizes the projections of the collected testimonies and publishes a quarterly magazine. It has already published several video documentaries related to the colonial period, in particular territorial administration, agronomy, education, painting art and others.

Thus far more than 300 testimonies of Belgians, Congolese and other nationalities were registered.